Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Organizacje >> Towarzystwo Przyjaciół Heiloo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HEILOO

MISJA – CELE STATUTOWE

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju współpracy i przyjaźni pomiędzy mieszkańcami gmin Świętochłowice w Polsce i Heiloo w Holandii, w tym m.in.:

- popularyzacja wiedzy o miastach poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych oraz konkursów,

- współpraca z Fundacją Stichting Stedenband Heiloo (odpowiednik naszego stowarzyszenia w Heiloo),

- inicjowanie i ułatwianie kontaktów indywidualnych mieszkańców, pomoc w nawiązywaniu w/w kontaktów,

- proponowanie współpracy zainteresowanych podmiotów gospodarczych, organizacji, itp.,

- prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, wystawienniczej, kulturalnej i oświatowej.


SPOSÓB DZIAŁANIA

- wspieranie działań władz samorządowych w dziedzinie realizacji Planu współpracy gmin Świętochłowice – Heiloo,

- współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi i instytucjami z trenu miasta,

- organizacja tematycznych wyjazdów do Heiloo,

- wspieranie w ramach swoich możliwości inicjatyw mieszkańców dotyczących rozwoju współpracy Świętochłowice – Heiloo.


W ostatnim roku podjęto inicjatywy:

- spotkanie Zarządów TPH i Stedenband w miesiącu kwietniu i wrześniu, na których ustalono tematykę i termin wizyty mieszkańców naszego miasta do Heiloo, metody współpracy,

- aktywne uczestnictwo w I Międzynarodowym Festiwalu Polki w dniach 8 – 11. IX. br. – gościliśmy 25 osobową grupę z Heiloo w składzie: Burmistrz gminy Heiloo, Zarząd Fundacji Stedenband i orkiestra miasta Heiloo.


Poznaj bliżej Towarzystwo Przyjaciół Heiloo

W dniu 12.01.2009r. Walne zebranie członków TPH wybrało nowe władze w następującym składzie:


Zarząd

Przewodnicząca – Zofia Pogoda

Wiceprzewodniczący – Wojciech Przetacznik

Sekretarz – Małgorzata Urbańczyk

Skarbnik – Halina Toborek

Członek – Małgorzata Miąso

Członek - Bożena Sadowska

Członek - Piotr Wala


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Mariola Kramarczyk

Członek – Gerda Król

Członek – Rozalia Opeldus


Zebrania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17.00 w siedzibie stowarzyszenia tj. W Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1.


Zapraszamy do współpracy!

Kontakt
Towarzystwo Przyjaciół Heiloo
Ul. Harcerska 1
41 – 600 Świętochłowice
tel./fax 0-32 2454 534, 0-32 7700 071
(0) 728 380 713

Wiadomości

Europa bez granic - partnerstwo łączy

Towarzystwo Przyjaciół Heiloo w Świętochłowicach w dniu 6 września 2009 r. na terenie OSiR "Skałka" zorganizowało imprezę „Europa bez granic - partnerstwo łączy” dla mieszkańców naszego miasta.

Głównym celem imprezy było przybliżenie uczestnikom współczesnego oblicza Miast Partnerskich - Heiloo, Laa an der Thaya, Novy Jicin, Tiszaujvaros i Rimavska Sobota. Na prośbę TPH patronat honorowy nad imprezą objęli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek i poseł RP Mirosław Sekuła. Gośćmi imprezy byli: pełnomocnik Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Dawid Kostempski, który odczytał list prof. dr Jerzego Buzka oraz posłowie RP Mirosław Sekuła i Jan Rzymełka, Prezydent Miasta Eugeniusz Moś, zastępca Prezydenta Miasta Urszula Gniełka.

W czasie trwania imprezy miała miejsce prezentacja Miast Partnerskich w formie wystawy i filmów oraz Grupa Artystów Nieprofesjonalnych GAN działających przy CKŚ Świętochłowice wspólnie z zainteresowanymi uczestnikami wykonała obraz olejny przedstawiający jeden z charakterystycznych obiektów miasta, tj. wieżę ciśnień.

Swoje talenty artystyczne zaprezentowali: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 pod kierunkiem Kariny Porowiec, młodzi artyści z Centrum Kultury Śląskiej pod kierunkiem Justyny Kramorz i z Młodzieżowego Domu Kultury pod kierunkiem Agnieszki Miłek i Mirosława Badury.

Imprezę uświetniły występy zespołów WAWELE i BIG DAY oraz pokaz sztucznych ogni.

Dzięki sponsorom (świętochłowickim cukiernikom i piekarzom: D. Pochrzęst, Przełonczkowski, M&M, Hemarx) uczestnicy festynu mogli pomaszkiecić i pokosztować chleba z tłustym.

Współorganizatorami imprezy byli: OSiR „Skałka”, CKŚ, MDK i SP8.


=========================================

Osoby zainteresowane działalnością Towarzystwa Przyjaciół Heiloo w Świętochłowicach informujemy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca pełni się dyżur w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 4, w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach.


Telefon kontaktowy: 728 380 713, (032) 2454534


Adres e-mail: przetawojt@tlen.pl


=========================================

"Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Heiloo"


W dniu 12.01.2009r. Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Heiloo w Świętochłowicach wybrało nowe władze Stowarzyszenia.


Krótkie sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Heiloo w Świętochłowicach za okres od 01.01. 2008 do 31.12.2008r.:


Zarząd odbył w roku 2008 - 28 posiedzeń, zaś łącznie w czasie kadencji 64. Działalność była zgodna z przyjętym planem pracy. Na podkreślenie zasługują następujące działania:
- złożono dwie oferty do konkursu z dziedziny kultury i sztuki ogłoszonego przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu miejskiego w Świętochłowicach na organizację imprez o nazwie „Tulipanowe urodziny – 15 lat TPH” , „ Kolorowe Świętochłowice „na realizację tych zadań przyznano dotację w wysokości 18 tyś. zł,
- pozytywnie rozpatrzono i sfinansowano wnioski , które złożono w listopadzie 2007 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach celem zorganizowania 2 imprez : Festyn z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 3maja –17720.70 zł i Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych dnia 3grudnia 2008r.- 4269.27zł,
- miały miejsce dwa spotkania w dniach 08.02 i 12.05. z prezesem fundacji Stichting Stedenband z Heiloo p. Tom van der Schuyt , a 29.09. wspólne posiedzenie Zarządów Stichting Stedenband i TPH w którym uczestniczyli Burmistrz Heiloo i Prezydent Miasta Świętochłowice,
- czterech członków brało udział w szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach dotyczącym organizacji pozarządowych,
- w dniach od 27 września do 2 października gościła u nas 46 osobowa delegacja mieszkańców Heiloo w ramach kolejnej wymiany kulturalnej pn. „ Tulipanowe urodziny – 15 lat TPH ”pod patronatem Prezydenta Miasta.


Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt otrzymania odznaczenia i Certyfikatu Prezydenta Miasta Świętochłowice Eugeniusza Mosia dla naszego stowarzyszenia „ Zasłużony dla Świętochłowic „ podczas uroczystej akademii w dniu 30 września ub.r. Realizacja zadań statutowych była możliwa dzięki szerokiej współpracy z Urzędem Miejskim, placówkami oświatowo – kulturalnymi , instytucjami i organizacjami.


Stowarzyszenie aktaulnie zrzesza 75 członków.


=========================================

Konkurs wiedzy o Holandii i partnerskim mieście Heiloo


W tym roku przypada 15. rocznica podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy miastami Świętochłowice i Heiloo w Holandii. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Heiloo w Świętochłowicach planuje zorganizowanie cyklu imprez, które podsumują dorobek tych lat, a także promować będą ideę partnerstwa miast.


Jednym z elementów obchodów tego jubileuszu jest konkurs wiedzy o Holandii i naszym mieście partnerskim – Heiloo. Konkurs, do udziału w którym serdecznie zapraszamy, skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta.REGULAMIN

=========================================

"Tulipanowe urodziny"


Z okazji 15–lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Heiloo miało miejsce kilka imprez uświetniających ten Jubileusz. W dniach od 27 września do 2 października 2008r. odbyły się główne obchody jubileuszowe, w których udział wzięło 58 gości z miast partnerskich, w tym z Heiloo 46 mieszkańców z Burmistrzem T.J. Romeyn na czele, Prezydent Miasta E. Moś, przedstawiciele duchowieństwa – ks. Dziekan Cz. Centner, Pastor M. Brzóska, Wspólnotę Salezjańską reprezentował ks. dyrektor A. Rolnik, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji miejskich oraz mieszkańcy naszego miasta. W uroczystej akademii wziął udział reprezentant Posła do Parlamentu Europejskiego Profesora Jerzego Buzka, który wysoko ocenił dotychczasową działalność Towarzystwa i życzył członkom dalszych sukcesów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wręczenia przez Prezydenta Miasta Świętochłowice Towarzystwu Przyjaciół Heiloo odznaczenia "Zasłużony dla Miasta".
Dla Wszystkich byłych i aktualnych członków Stowarzyszenia jest to dowodem na to, iż nasze działania nie tylko promują Miasto, lecz autentycznie przyczyniły się do nawiązania trwałych więzów przyjaźni między mieszkańcami oraz współpracy w wielu dziedzinach życia społeczno – kulturalnego gmin Heiloo – Świętochłowice.
Dla gości z Miast Partnerskich zorganizowano 2 wycieczki: w Beskidy /góra Żar/ i do Wadowic oraz do Kopalni Zabrze i Domu Chleba. Dla chętnych mieszkańców oraz gości w Górnośląskim Parku Etnograficznym zrealizowano dwudniowy plener fotograficzny, zaś dla amatorów malarstwa w siedzibie GAN "Grota" warsztaty dla artystów nieprofesjonalnych.
W ogłoszonym konkursie wiedzy o Holandii i Heiloo wzięło udział 39 osób. Podsumowanie z wręczeniem dyplomów i nagród nastąpi 17 XI br.
Goście z Heiloo podarowali cebulki tulipanów, które przekazano tym, którzy aktywnie włączyli się w organizację Jubileuszu i służą pomocą w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Z okazji Jubileuszu wydano broszurę opisującą dotychczasową działalność TPH i efekty współpracy.

Sporządziła: Zofia Pogoda

=========================================

Walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Heiloo


Dnia 28 stycznia 2008 r. odbyło się ogólne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym przedstawiono sprawozdania:

- z działalności Zarządu,

- finansowe,

- Komisji Rewizyjnej,

za 2007 rok. Do działalności merytorycznej i finansowej Zarządu członkowie nie wnieśli uwag. Przewodnicząca Zofia Pogoda zapoznała z Planem pracy na rok bieżący, który dla Towarzystwa jest rokiem szczególnym ponieważ:

- obchodzić będziemy "Tulipanowe Urodziny" ze względu na 15-lecie współpracy z Stichting Stedenband w Heiloo,

- we wrześniu nastąpi kolejna wizyta gości z zaprzyjaźnionej Gminy w ramach wymiany kulturalno –społecznej,

- po raz pierwszy złożono wnioski do OPS w Świętochłowicach o dofinansowanie organizacji dwóch imprez dla osób niepełnosprawnych.


Podczas zebrania przyjęto zmiany w statucie Towarzystwa, łączące się z możliwościami poszerzenia działalności, zwiększenia sposobów korzystania ze źródeł finansowania.

Aktualny stan członków to 78 osób.

W części mniej oficjalnej wystąpili członkowie koła recytatorskiego pod kierunkiem Katarzyny Prędoty z widowiskiem "Pierwsza gwiazdka", które zobaczyli również podopieczni Domu Pomocy "Caritas".

Przy kawie i ciasteczku miała miejsce żywa dyskusja nt. organizacji Jubileuszu i wizyty gości z Heiloo.


=========================================

Metropolitalne obchody 750-tej rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża

W dniach od 15 do 17 października odbyły się w Rzymie metropolitalne obchody 750-tej rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża – jednego z najbardziej znanych w świecie polskich świętych, głównego patrona Metropolii Katowickiej. Z tej okazji, po raz pierwszy, zorganizowana została metropolitalna pielgrzymka dziękczynna do Rzymu, w której uczestniczyli również mieszkańcy Świętochłowic.


Wierni wraz z Księżmi Biskupami pochodzącymi ze Śląska arcybickupem Damianem Zimoniem, przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski, z gośćmi z krajów gdzie misyjnie działał św. Jacek, a także razem z ludźmi kultury i nauki, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych – pragnęli dziękować Bogu za dar naszego wielkiego patrona świętego Jacka – w miejscu, gdzie rozpoczął swoją misyjną działalność.


Świętochłowice reprezentowała grupa pielgrzymów, której przewodzili: ksiądz dziekan Czesław Centner oraz księża salezjanie: ksiądz dyrektor Andrzej Rolnik i ksiądz Stanisław Zając. Wśród uczestników byli przedstawiciele samorządu Zofia Pogoda i Wojciech Przetacznik. Piękną oprawę dla miejskich pielgrzymów stworzyła lipińska grupa regionalna Grzegorza Stachaka w śląskich strojach.


16 października pielgrzymi uczestniczyli w uroczystym koncercie Zespołu „Śląsk” w auli Pawła VI, tam też miała miejsce prapremiera filmu dokumentalnego o św. Jacku „Światło ze Śląska”. Watykańska uroczystość była darem dziękczynnym za osobę i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, który 16 października został powołany na następcę Świętego Piotra.17 października, w środę, wierni podczas audiencji na Placu św. Piotra spotkali się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
=========================================

Wizyta Przyjaciół z Heiloo w Świętochłowicach


Od środy, 7 listopada 2007 r., przebywa w naszym mieście kilkuosobowa grupa gości z partnerskiego miasta Heiloo w Holandii. Wizyta ma charakter roboczy i ma na celu omówienie szczegółów przyszłorocznej wizyty Holendrów w Świętochłowicach. W cwartek goście z Holandii, reprezentujący Fundację Stedenband Heiloo-Świętochłowice, odbyli rozmowy z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Heiloo. We wrześniu 2008 roku przyjedzie do Świętochłowic kilkudziesięcioosobowa grupa z Heiloo. W składzie delegacji będą m. in. reprezentanci instytucji wspierających ludzi młodych wchodzących na rynek pracy, czy chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Holendrzy od wielu lat chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z mieszkańcami naszego miasta. W ogóle wydaje się, że młodzież i jej problemy zdominują przyszłoroczną wizytę. Wśród tematów, które zostaną poruszone będą też: wolontariat i działania międzynarodowe w zjednoczonej Europie. W obu tych kwestiach aktywność młodzieży jest widoczna, zwłaszcza w kontaktach z ich rówieśnikami z 5 miast partnerskich Świętochłowic. Rok 2008 będzie szczególnym rokiem dla kontaktów pomiędzy Heiloo i Świętochłowicami, a to dlatego, że Rady Miejskie obu miast podjęły uchwały, a Prezydenci podpisali porozumienie o współpracy w 1993 roku. Będzie to więc jubileusz XV-lecia oficjalnych kontaktów, a co za tym idzie okazja do podsumowań, pochwalenia się osiągnięciami, a także do popatrzenia z optymizmem w przyszłość. O randze, jaką nasze miasto i jego władze przywiązują do współpracy z miastem Heiloo świadczy fakt, że w spotkaniu wziął udział Prezydent Miasta, Pan Eugeniusz Moś, jego zastępca, a także kilku radnych Rady Miejskiej Świętochłowic.
=========================================

Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Heiloo w Świętochłowicach

W dniu 8 marca 2007 r. odbyło się w Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Heiloo w Świętochłowicach. Po przedstawieniu sprawozdań merytorycznego i finansowego przez Zarząd Towarzystwa i Komisję Rewizyjną, członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę o ich zatwierdzeniu. Dokonano zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej: w miejsce Pani Heleny Kupki, która z przyczyn zdrowotnych złożyła rezygnację – do prac w Komisji powołano Pana Grzegorza Flaczka. Z woli członków Komisji został on również jej Przewodniczącym.


=========================================

Wymiana partnerska - Heiloo 2006

Już po raz 5-ty na zaproszenie Fundacji Stedenband z Heiloo (Pn. Holandia) nasi mieszkańcy wyjechali do partnerskiego miasta Heiloo.

W dniach 23 -28.04.2006r. 46 osobowa grupa przebywała w uroczym mieście holenderskim. Skład osobowy stanowili członkowie Towarzystwa Przyjaciół Heiloo oraz osoby związane zawodowo, społecznie lub zainteresowane tematyką wizyty.

Ponadto w skład delegacji weszli:

- 2 uczennice z Zespołu Szkół Salezjańskich i Młodzieżowego Domu Kultury, którym dyrektorzy ufundowali wyjazd w nagrodę za pracę na rzecz szkoły i środowiska ,

- 2 pracowników Świętochłowickiej Telewizji Miejskiej Władze samorządowe reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej.


Tematem wizyty były następujące zagadnienia:

- opieka nad rodzinami starszymi,

- ekologia ( zazielenianie terenów ),

- przedsiębiorczość.


Nasi przyjaciele z Heiloo zaprezentowali nam jak w praktyce realizują powyższe problemy, ich uregulowania prawne i organizacyjno - administracyjne. Program wizyty przygotowany przez Fundację Stedenband był bardzo ciekawy i całkowicie spełnił oraz przewyższył nasze oczekiwania i zainteresowania.

Ważnym celem wymiany było ukazanie na jakie trudności napotyka nasze Miasto w w/w dziedzinach, a także promowanie wydawnictw o mieście Świętochłowice i tradycji Śląskich . 6 osobowa grupa regionalna prezentowała przy różnych spotkaniach stroje śląskie ze zbiorów p. Grzegorza Stachaka . Należy zaznaczyć , że program wizyty partnerskiej został ujęty w ogólnym planie współpracy gmin Heiloo - Świętochłowice przyjętym do realizacji w roku 2000.

Dodatkową atrakcją programu było zwiedzanie Budynku Zarządów Banku ING oraz stadionu Ajax- u w Amsterdamie . Na podkreślenie zasługuje również to , że cała grupa na zaproszenie Burmistrza Heiloo p. Hansa Romeyn’a gościła w Urzędzie Gminy.

Podsumowując należy dodać, że na każdym kroku spotykaliśmy się z życzliwością i serdecznością rodzin goszczących , członków Fundacji Stendenband oraz pracowników Urzędu, instytucji z p. Burmistrzem na czele. Szczególną satysfakcją dla naszego Stowarzyszenia była bardzo wysoka ocena naszej działalności i współpracy z Fundacją Stendenband przez Burmistrza Heiloo.

Jestem przekonana, że ta wizyta przeniesie oczekiwane efekty i na stale zagości w naszych sercach.

W zorganizowaniu tego wyjazdu serdeczną pomoc okazali:

- Prezydent Miasta Świętochłowice - Eugeniusz Moś

- Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Mirosław Badura

- Opiekun koła plastycznego z MDK - Krystyna Fischer

- P. Grzegorz Stachak

- Firma "Bronex"

- OSiR "Skałka"


Sprawozdanie sporządziła Z. Pogoda=========================================

Dnia 23.01.2006r. odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa, które zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2005. Dokonano wyboru nowego członka Zarządu w osobie p. Gabrieli Lipczyńskiej. Skarbnikiem od 01.01.2006r. została p. Bożena Sadowska.
W zebraniu uczestniczył Prezydent Miasta Świętochłowice Eugeniusz Moś.


=========================================

W dniach 7 – 12 września br. gościliśmy orkiestrę gminy Heiloo oraz członków Zarządu Stichting Stedenband. Goście aktywnie uczestniczyli w I Międzynarodowym Festiwalu Polki.

Zarządy Stowarzyszeń: Stichting Stedenband i Towarzystwa Przyjaciół Heiloo na zebraniu w dniu 10.09. br. uzgodniły tematykę współpracy na rok 2006 oraz program przyszłorocznej wizyty w Heiloo. Na podkreślenie zasługuje fakt, ze w w/w spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Gminy Heiloo Hans Romeyn i Prezydent Miasta Świętochłowice Eugeniusz Moś.

Zebranie odbyło się w pięknej scenerii tj. w XVIII – wiecznym spichlerzu w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Goście odwiedzający w tym dniu skansen mieli okazję posłuchać orkiestrę dętą z Heiloo.


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman