Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Zdrowie >> Skierowania do ZOL

Wydawanie skierowań do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Świętochłowicach

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. z 1998 r. Nr 166, poz. 1265)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Rozpoczęcie sprawy

Złożenie wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz ze stosownymi załącznikami w siedzibie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Szpitalnej 2 w Świętochłowicach


Wymagane dokumenty

- Pisemny wniosek o wydanie skierowania do ZOL wraz ze zgodą wnioskodawcy na odpłatność za pobyt w tym zakładzie

- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji – załącznik nr 1

- Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub społeczną zakładu opieki zdrowotnej – załącznik nr 2

- Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego – załącznik nr 3

- Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie w szczególności: decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty lub decyzję o przyznaniu zasiłku wyrównawczego lub renty socjalnej


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Inne istotne informacje (uwagi)

- Wniosek o wydanie skierowania do zakładu może złożyć osoba ubiegająca się o skierowanie albo jej przedstawiciel ustawowy lub – za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej

- Załączniki można otrzymać w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 lub pobrać z zamieszczonego poniżej pliku

- Za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym opłata wynosi 250% najniższej emerytury, lecz nie więcej niż 70% dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie lub dochodu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
Pliki do pobrania: Oświadczenia

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman