Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Rewitalizacja

Rewitalizacja


Co to jest rewitalizacja miejska?

Rewitalizacja miejska to skoordynowane działania publiczne i prywatne ukierunkowane na przeciwdziałanie procesom degradacji i prowadzące do wzrostu wartości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.


Rewitalizacja obszarów miejskich - prezentacja

Jakie są cele rewitalizacji?

Cele rewitalizacji miejskiej:

1. powstrzymanie fizycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej degradacji tkanki miejskiej;

2. wzmocnienie bazy ekonomicznej miasta, poprzez wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości i przyciąganie inwestycji zewnętrznych;

3. poprawienie dostępności komunikacyjnej obszaru i poziomu zintegrowania środków transportu;

4. zachowanie i podkreślenie tożsamości kulturowej przestrzeni, a przede wszystkim wartości jej dziedzictwa;

5. poprawienie warunków życia społeczności lokalnej ;

6. poprawienie wizerunku miasta i zwiększenie konkurencyjności danej przestrzeni jako potencjalnej lokalizacji nowych inwestycji;

7. poprawienie standardów ekologicznych

8. podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych jako filarów integracji struktury miejskiej.


Po co opracowuje się programy rewitalizacji?

Programy rewitalizacji opracowuje się dla obszarów miejskich, na których występują zjawiska kryzysowe równocześnie w kilku sferach życia społeczno – gospodarczego, takie jak: wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wykształcenia mieszkańców, niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców oraz trudne warunki mieszkaniowe, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, degradacja infrastruktury technicznej i budynków.

Celem opracowania i realizacji programów jest systemowe rozwiązywanie problemów obszarów zdegradowanych, poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych.

Przedsięwzięcia podejmowane w sferach społecznej, przestrzennej, ekonomicznej wymagają współdziałania władz Miasta, właścicieli i zarządców nieruchomości, instytucji, lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samych mieszkańców.

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych celów wymaga opracowania dokumentu średniookresowego o nazwie Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich (LPROM), w którym zostaną zawarte propozycje projektów inwestycyjnych i społecznych ukierunkowanych na rozwój poszczególnych obszarów miejskich. Uchwalenie tego programu pozwoli miastu, a także inwestorom prywatnym na ubieganie się o fundusze europejskie na realizację tych projektów.


Na jakie inwestycje można będzie otrzymać dofinansowanie?

W okresie programowania na lata 2007 – 2013 przewidziano szereg możliwości dofinansowania przedsięwzięć z dziedziny rewitalizacji. Na Śląsku obszary zdegradowane uzyskają wsparcie m. in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Cała procedura dot. możliwości uzyskania dofinansowania jest zawarta w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Podręczniku Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - pełny tekst tych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej: www.rpo.silesia-region.pl


Rodzaj inwestycji (projektów), które mogą uzyskać dofinansowanie:

1. Przebudowa, remont i modernizacja obiektów, infrastruktury o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym z zakresu dziedzictwa przemysłowego łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych stałych miejsc pracy,

2. Przebudowa, remont i modernizacja obiektów, infrastruktury obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych stałych miejsc pracy,

3. Przebudowa, remont i modernizacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz ich jednoczesna adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne, przyczyniająca się do tworzenia nowych stałych miejsc pracy,

4. Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont, modernizację istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne, za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym, przyczyniające się do tworzenia nowych stałych miejsc pracy,

5. Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom,

6. Remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb tworzenia i funkcjonowania centrów innowacji i przedsiębiorczości (Rozumiane jako np. inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii, centra badawczo – rozwojowe, parki technologiczne, parki przemysłowe, centra usługowe. W ramach tego działania wyłączone są obszary kwalifikujące się do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1.),

7. Zagospodarowywanie pustych przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne,

8. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.


Beneficjenci – czyli kto może otrzymać dofinansowanie?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst,

2. Spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jst,

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

4. Szkoły wyższe,

5. Kościoły, związki wyznaniowe,

6. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

7. Organizacje pozarządowe,

Podmioty działające i utworzone w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.”


W jaki sposób będzie można otrzymać dofinansowanie?

 Zawsze w drodze konkursu, który ogłasza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 Przedstawiając kompletny wniosek wraz z dokumentacją budowlaną (szczegóły w Podręczniku Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – www.rpo.silesia-region.pl


Czy można zgłosić swoje uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013?

Tak, można zgłaszać swoje uwagi poprzez stronę internetową: www.rpo.silesia-region.pl oraz podczas konsultacji społecznych, które odbywają się na terenie województwa śląskiego. Harmonogram tych konsultacji można także znaleźć na w/w stronie.

Konsultacje dla Świętochłowic i Rudy Śląskiej odbyły się dn. 28 czerwca 2006 r. w Rudzie ŚląskiejWidzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman